MỜI QUÝ VỊ VÀO THẮP HƯƠNG CHO NGÀI THỦY TỔ - TỘC PHẠM TRƯỜNG
Họ và tên :    Ở tại :    Hình ảnh : hình ảnh
Chia sẻ :
NGƯỜI MỚI THẮP HƯƠNG
————————————
07:27 - 19/11/2018
TRAN THI HONG NHUNG
Ở tại: GIA LAI
THỐNG KÊ : Số người đã thắp hương ngày hôm nay : 2 - Tổng số lượt thắp hương : 67.930
 
THỐNG KÊ
Trực tuyến : 5
Số lượt truy cập : 1.639.456
Trang tin việc tộc     Thông báo việc tộc
Cập nhật 10:07' 07/03/2014
Nhân sự mới

Lời Ban Biên tập: Ngày 16/ 02/2014, ở mùa xuân tuổi 83, Tộc Trưởng Thứ 15 tộc Phạm Trường, Ông Phạm Trường Chỉnh đã ký các Quyết Định thành lập và bổ nhiệm Hội Đồng Chứng Minh, Hội Đồng Gia Tộc.

Đây là các Quyết Định có ý nghĩa lịch sử của Gia Tộc, hình thành nên bộ máy lãnh đạo mà trong đó các cơ quan được thành lập đều được quy định chức năng, nhiệm vụ cụ thể, vừa có tính độc lập tương đối vừa có tính phối hợp hiệp đồng để thực hiện những nhiệm vụ chung của Gia Tộc.

Từ nay về sau, các cơ quan lãnh đạo của Gia Tộc  sẽ bao gồm HỘI ĐỒNG CHỨNG MINH, TRƯỞNG TỘC, HỘI ĐỒNG GIA TỘC với thành phần nhân sự Trưởng Tộc đương nhiên là Hậu duệ Đích Tôn của Tộc đồng thời là Đại Biểu của Phái Nhất. Hai vị trí Chủ Tịch HĐCM và HĐGT sẽ được suy cử từ Phái Nhì và Phái Ba. Như vậy, quyền lực của Gia Tộc được phân quyền đều cho ba phái.

Được sự cho phép của Ông Trưởng Tộc, Ban Biên Tập www.tocphamtruong.com xin trân trọng giới thiệu các Quyết định này trước bà con bổn tộc .

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỘC TRƯỞNG

V/v  Thành lập và Bổ nhiệm Hội đồng Chứng minh Tộc Phạm Trường- Bàn Lãnh

TỘC TRƯỞNG TỘC PHẠM TRƯỜNG – BÀN LÃNH DANH LƯU:

- Căn cứ truyền thống gia phong lễ giáo của dân tộc Việt Nam và Gia tộc Phạm Trường;

- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Tộc trưởng theo gia pháp và tộc ước, tộc quy;

- Xét yêu cầu hoạt động việc tộc và suy tôn của 3 phái Nhất, Nhì, Ba.

- Căn cứ đạo đức, phẩm chất, lối sống và năng lực tộc nhân.             

QUYẾT ĐỊNH:

       Điều 1: Thành lập Hội đồng Chứng minh Tộc Phạm Trường - Bàn Lãnh. Trân trọng bổ nhiệm các ông sau đây vào Hội đồng và giữ các chức vụ:
1.        Ông         Phạm Trường Sáu                 -           Chủ tịch.
2.          Ồng         Phạm Trường Ngôn                       Phó Chủ tịch Thường trực.
3.         Ông         Phạm Trường Niệm              -           Phó Chủ tịch.
4.          Ông         Phạm Trường Diết                         Ủy viên.
5.        Ông         Phạm Trường Ấn                  -           Ủy viên.
6.        Ông         Phạm Trường Huynh                      Ủy viên.
7.         Ông         Phạm Trường Thanh            -            Ủy viên.
8.         Ông         Phạm Trường Ngơ                -           Ủy viên.
9.         Ông         Phạm Trường Thậm             -            Ủy viên.

Điều 2: Hội đồng Chứng minh là cơ quan tư vấn và chấp hành gia pháp tối cao của Gia tộc, có nhiệm vụ chứng minh, dìu dắt, động viên Tộc Trưởng, Hội đồng Gia tộc thực hiện các nhiệm vụ của Gia tộc, răn dạy con cháu trong tộc thực hiện tốt nền nép gia phong lễ giáo, tộc ước, tộc quy.

Hội đồng chứng minh có thẫm quyền khen thưởng, phê bình Tộc trưởng và Chủ tịch Hội đồng gia tộc theo phân cấp quản lý.

Ông Chủ tịch Hội đồng phân công nhiệm vụ cho các ủy viên.

Điều 3: Hội đồng gia tộc, Ban Trị sự Gia tộc các phái và các địa phương thuộc Tộc Phạm Trường - Bàn Lãnh, tộc nhân trong tộc và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

     Nơi nhận:                                             TỘC TRƯỞNG              

  -Như Điều 1 (Thực hiện);                                               
  - HĐGT( -nt-);
  - BTS các phái và các địa phương (-nt>);
  - Lưu VT Gia tộc.             

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH CỦA TỘC TRƯỞNG

V/v  Thành lập Hội đồng Gia tộc Tộc Phạm Trường- Bàn Lãnh

(nhiệm kỳ 2014 - 2019)

TỘC TRƯỞNG TỘC PHẠM TRƯỜNG – BÀN LÃNH

- Căn cứ truyền thống gia phong lễ giáo của dân tộc Việt Nam và Gia tộc Phạm Trường;

-  Căn cứ chức năng,quyền hạn, nhiệm vụ của Tộc trưởng theo gia pháp và tộc ước, tộc quy;

     - Xét yêu cầu hoạt động việc tộc và suy tôn của 3 phái Nhất, Nhì, Ba.

     - Căn cứ đạo đức, phẩm chất, lối sống và năng lực tộc nhân.

     - Được sự chuẩn thuận của Hội đồng Chứng minh         

   QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thành lập Hội đồng Gia tộc Tộc Phạm Trường - Bàn Lãnh và cử các Ông có tên sau đây vào Hội đồng:

1. Ông Phạm Trường Hiền                       -  Chủ tịch phụ trách chung.

2. Ông Phạm Trường Tiếu                        -  Phó Chủ tịch Thường trực.

3. Ông Phạm Trường Giới                        -  Phó Chủ tịch.

4. Ông Phạm Trường Trầm                      - Phó Chủ tịch.

5. Ông Phạm Trường Quang Sự               - Phó Chủ tịch Phụ trách các tỉnh phía  Nam và TP.HCM.

6. Ông Phạm Trường Công                      - Phó Chủ tịch Phụ trách Thành phố Đà Nẵng – Hội An.

7. Ông Phạm Trường Biểu                       - Ủy viên kiêm Trưởng ban Nghi lễ

8. Ông Phạm Trường Tưởng                    - Ủy viên kiêm Trưởng Lễ tân.

9. Ông Phạm Trường Nhiều                     - Ủy viên kiêm Trưởng ban khuyến học.

10.Ông Phạm Trường Sáng                      - Ủy viên kiêm Phó Ban khuyến học và Thủ quỹ.

11.Ông Phạm Trường Kha                       - Ủy viên kiêm Trưởng ban Trị sự phái Nhất.

12. Ông Phạm Trường Tám                      - Ủy viên kiêm Trưởng ban Trị sự phái Nhì.

13. Ông Phạm Trường Hòa                      - Ủy viên kiêm Trưởng ban Trị sự phái Ba.

Điều 2: Hội đồng Gia tộc là cơ quan chấp hành của tộc, có nhiệm vụ chấp hành và triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ việc Tộc theo Nghị quyết của Hội đồng Chứng minh và chủ trương của Tộc trưởng; là cơ quan quản lý của gia tộc (bao gồm quản lý các tài sản vật thể và phi vật thể, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng và các loại quỹ của Tộc); điều hành mọi hoạt động việc Tộc; tham mưu cho Hội đồng Chứng minh, Tộc trưởng, giám sát việc thực hiện Tộc ước Tộc quy; chỉ đạo Ban Trị sự Gia tộc các phái và các địa phương vận động con cháu trong tộc thực hiện tốt nền nếp gia phong lễ giáo và các nghĩa vụ đối với Gia tộc; chủ trì công tác khuyến học khuyến tài; xây dựng kế hoạch thực hiện việc Tộc, thay mặt gia tộc trong các việc quan, hôn, tang, tế. Có thẩm quyền khen thưởng và giáo dục Tộc nhân theo phân cấp quản lý.

Giao ông Chủ tịch Hội đồng Gia tộc có trách nhiệm phân công các thành viên trong Hội đồng thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Gia tộc.

Điều 3: Hội đồng gia tộc được quyền có con dấu và tài khoản riêng. Việc quản lý tài chánh tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Điều 4: Nhiệm kỳ Hội đồng gia Tộc là năm (05) năm kể từ ngày ký Quyết định này và sẽ được bầu lại khi mãn nhiệm kỳ.

Điều 5: Ban Trị sự Gia tộc các phái và các địa phương thuộc Tộc Phạm Trường - Bàn Lãnh, tộc nhân trong tộc và các ông có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyêt định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

    

Nơi nhận:                                                      TỘC TRƯỞNG
- HĐCM (báo cáo);                                                 
- Như Điều 1(thực hiện);
- BTS các phái và các địa phương (-nt-);
- Lưu VT Gia tộc.           

  

 

Sau khi chính thức được bổ nhiệm Chủ Tịch Hội Đồng Gia Tộc nhiệm kỳ 2014 – 2019, ông PHẠM TRƯỜNG HIỀN đã ký Quyết định bổ nhiệm các Ban Trị sự các phái và địa phương theo thẩm quyền phân cấp quản lý. Dưới đây là các Quyết Định bổ nhiệm của Chủ tịch

 HĐGT Phạm Trường Hiền


QUYẾT ĐỊNH

V/v Chuẩn y Ban Trị sự Gia tộc Phạm Trường – Bàn Lãnh

tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam 

Nhiệm kỳ 2014 - 2019

  CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG GIA TỘC PHẠM TRƯỜNG – BÀN LÃNH:

-          Căn cứ truyền thống gia phong lễ giáo của dân tộc Việt Nam và Gia tộc Phạm Trường;

-          Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Gia tộc theo gia pháp và tộc ước, tộc quy;

-          Xét yêu cầu hoạt động việc tộc và suy tôn của 3 phái Nhất, Nhì, Ba tại Tp Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam;

-          Căn cứ đạo đức, phẩm chất, lối sống và năng lực tộc nhân;

-          Căn cứ Quyết định số 02/2014 /QĐ-T.Trg, ngày 16/01/2014 của ông Tộc trưởng về việc thành lập Hội đồng Gia tộc nhiệm kỳ 2014 – 2019

-          Được sự chuẩn thuận của Hội đồng Chứng minh và ông Tộc trưởng;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Công nhận các ông có tên dưới đây trong Ban Trị sự gia tộc Phạm Trường tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, gồm:

1.    Ông     PHẠM TRƯỜNG QUANG SỰ:
                         Phó Chủ tịch HĐGT phụ trách phía Nam, Trưởng ban;
2.    Ông     PHẠM TRƯỜNG ẤN         :        Phó Trưởng ban Thường trực;
3.    Ông     PHẠM TRƯỜNG TÚ                 Phó Trưởng ban;
4.    Ông     PHẠM TRƯỜNG HƯNG:          Ủy viên;
5.    Ông     PHẠM TRƯỜNG KIỆT            Ủy viên.
6.    Ông     PHẠM TRƯỜNG SINH            Ủy viên;
7.    Ông     PHẠM TRƯỜNG QUANG PHỤC:  Ủy viên;
8.    Ông     PHẠM TRƯỜNG ĐÀO             Ủy viên;
9.    Ông     PHẠM TRƯỜNG GIANG         Ủy viên;

Điều 2: Ban Trị sự gia tộc đặt dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Hội đồng Gia tộc, có nhiệm vụ triển khai thực hiện các công việc tộc do Hội đồng Gia tộc giao, theo dõi tình hình sinh hoạt và đời sống của bà con tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam, thay mặt Hội đồng Gia tộc để thăm hỏi động viên trong các trường hợp Quan, Hôn, Tang, Tế. Xây dựng mối đoàn kết yêu thương dòng tộc, giúp đỡ lẫn nhau khi gặp khó khăn, hoạn nạn. Theo dõi việc thực hiện Lễ giáo gia phong và Tộc ước, Tộc quy, thực hiện công việc khuyến học, khuyến tài trên địa bàn. Vận động bà con tham gia các hoạt động của tộc như phụng sự Tổ tiên hằng năm (Ngày giỗ Tổ mùng 2 tháng Chạp, ngày Tết và Lễ Thanh minh…) và công tác khác. Tham mưu giúp việc cho Hội đồng Gia tộc về các hoạt động việc tộc.

Giao ông Trưởng ban Trị sự có trách nhiệm phân công các thành viên trong Ban thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Gia tộc.

Điều 3: Ban Trị sự được quyền có con dấu và tài khoản riêng. Việc quản lý tài chánh tuân thủ theo các quy định hiện hành của pháp luật Nhà nước.

Điều 4: Nhiệm kỳ của Ban Trị sự là năm (05) năm kể từ ngày ký Quyết định này và sẽ được bầu lại khi mãn nhiệm kỳ.

Điều 5: Hội đồng gia tộc, Ban trị sự các phái, bà con thân tộc tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam cùng các ông có tên ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:                                             TM/ HỘI ĐỒNG GIA TỘC

- HĐCM (Báo cáo)                                              CHỦ TỊCH

- Ông Trưởng tộc (báo cáo)   

- Như Điều 1 (th/hiện).                                                                                                                     

- Lưu VT GT.

 

                                                                        PHẠM TRƯỜNG HIỀN

Cùng ngày, và cùng thể thức văn bản, Ông CTHĐ Gia tộc PHẠM TRƯỜNG HIỀN đã ký các quyết định bổ nhiệm các Ông:

- PHẠM TRƯỜNG KHA: Giữ nhiệm vụ Trưởng Ban Trị sự phái Nhất.

- PHẠM TRƯỜNG MINH KHƯƠNG: Giữ nhiệm vụ P.Trưởng Ban Trị sự phái Nhất.

- PHẠM TRƯỜNG TÁM, Trưởng ban Trị sự phái Nhì.

- PHẠM TRƯỜNG SỸ, Phó Trưởng ban Trị sự phái Nhì..

- PHẠM PHAN TRƯỜNG HÒA, Trưởng ban Trị sự phái Ba.

- PHẠM TRƯỜNG KIM, Phó Trưởng ban Trị sự phái Ba.

Ngay sau khi nhận được Quyết Định bổ nhiệm của Chủ tịch HĐGT, Ban Trị sự tại TP.HCM đã họp và nhất trí thông qua Quy chế hoạt động như sau:

 

QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA BAN TRỊ SỰ GIA TỘC PHẠM TRƯỜNG

TẠI TP.HỒ CHÍ MINH VÀ CÁC TỈNH PHÍA NAM

-         Căn cứ lễ giáo gia phòng dòng họ Phạm Trường – Bàn Lãnh xã

-         Căn cứ Tộc ước, Tộc quy

-         Căn cứ chỉ đạo của Ông Hội đồng Gia tộc

Ban Trị sự Gia tộc Phạm Trường tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đề ra Quy chế hoạt động để làm cơ sở phối hợp hiệp đồng trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Trị sự và thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng tộc, Chủ tịch Hội đồng Gia tộc giao.

 

I. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG.

“Đoàn kết, thống nhất cao ra sức phụng sự Tổ tiên và Gia tộc vì vinh quang của dòng họ Phạm Trường. Không tranh công, đỗ lỗi”.

Đoàn kết:

Ban Trị sự là một tập thể liên hệ mật thiết với nhau, gắn bó chặt chẽ bằng nghĩa vụ, trách nhiệm của con cháu đối với tổ tiên và dòng tộc. Ban Trị sự đoàn kết trong mục tiêu phụng sự việc tộc và phục vụ họ hàng, vì vinh quang dòng họ Phạm Trường.

Không tranh công, đỗ lỗi:

Ban Trị sự xem thành công là thuộc về tập thể, khuyết điểm là khuyết điểm chung. Khi thành công mọi người đều có phần đóng góp. Công đó không thuộc về cá nhân nào. Khi có lỗi và khuyết điểm, tập thể ai cũng có phần trách nhiệm và mỗi người phải nghiêm túc kiểm điểm sâu sắc, tự nhận khuyết điểm về lĩnh vực mình phụ trách, không đỗ lỗi cho nhau.

Muốn đoàn kết nhất trí cao không tranh công, đổ lỗi. Ban Trị sự luôn có ý thức sâu sắc rằng mọi công việc đều phải được phân công một cách minh bạch, công khai, rõ ràng, sòng phẳng. Đã làm việc tộc (việc thiêng liêng) thì không được vụ lợi (vì danh, vì chức, vì tiền). Tuyệt đối không được có những phát ngôn bừa bãi, thiếu ý thức gây kích động mất đoàn kết. Tránh những phát ngôn đề cao cá nhân mình, hạ thấp người khác.

Công việc Tộc chỉ bàn trong các cuộc họp tộc, không được phát ngôn linh tinh ở nơi ăn chơi, nhậu nhẹt thiếu nghiêm túc.

Mỗi thành viên Ban Trị sự phải là tấm gương của sự trung thực, thật thà, khiêm tốn. Tuy phải luôn luôn thể hiện ý thức trách nhiệm cao trong việc phụng tộc nhưng phải khiêm tốn không được đề cao cái tôi của mình và phê phán người khác. Những gì cần phê phán sẽ được rút kinh nghiệm chung trong cuộc họp Ban Trị sự.

 

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ BAN TRỊ SỰ.

Ban Trị sự thống nhất phân công nhiệm vụ, trách nhiệm của các thành viên như sau:

1.      Ông: PHẠM TRƯỜNG QUANG SỰ:

- Trưởng ban phụ trách chung, là người lãnh đạo về công tác tổ chức, điều hành mọi hoạt động việc tộc tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam theo phân cấp quản lý của Hội đồng Gia tộc.

- Chịu trách nhiệm trước Hội đồng Chứng minh, Trưởng tộc và Chủ tịch Hội đồng Gia tộc về các kết quả hoạt động của Ban Trị sự.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng tộc, Hội đồng Gia tộc (HĐGT) giao.

2.      Ông: PHẠM TRƯỜNG ẤN:

- Phó Trưởng ban Thường trực.

- Thay mặt Trưởng ban điều hành công tác việc tộc khi Trưởng ban đi vắng hoặc có ủy quyền.

- Phụ trách quản lý tài chánh, cơ sở vật chất, cơ sở hạ tầng, vận động tài trợ và đóng góp nghĩa vụ.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

3.      Ông PHẠM TRƯỜNG TÚ:

- Phó Trưởng ban phụ trách công tác tổ chức, điều hành các hoạt động nghi lễ.

- Phụ trách liên lạc, nắm tình hình và chỉ đạo các hoạt động việc tộc của Phái Nhì tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

4.      Ông PHẠM TRƯỜNG HƯNG:

- Ủy viên, phụ trách công tác thủ quỷ.

- Phụ trách liên lạc, nắm tình hình và chỉ đạo các hoạt động việc tộc của Phái Nhất tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

5.      Ông PHẠM TRƯỜNG KIỆT:

- Ủy viên phụ trách công tác liên lạc với bà con Việt kiều ở nước ngoài.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

6.      Ông PHẠM TRƯỜNG SINH:

- Phụ trách công tác nghi lễ, khuyến học, khuyến tài trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

7.      Ông PHẠM TRƯỜNG QUANG PHỤC:

- Ủy viên phụ trách công tác tổ chức các hoạt động việc tộc của bà con sinh sống tại tỉnh Đồng Nai và Rạch Giá.

- Phụ trách công tác từ thiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

8.      Ông PHẠM TRƯỜNG ĐÀO:

- Ủy viên.

- Phụ trách liên lạc, nắm tình hình và chỉ đạo các hoạt động việc tộc của Phái Ba tại TP.HCM và các tỉnh phía Nam.

- Phối hợp cùng Ông Phạm Trường Quang Phục trong công tác vận động từ thiện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

9.      Ông PHẠM TRƯỜNG GIANG:

- Ủy viên phụ trách công tác truyền thông.

- Phó trưởng ban Biên tập thường trực website.www.tocphamtruong.com

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch HĐGT và Trưởng ban Trị sự giao cho.

 

III. NGUYÊN TẮC LÀM VIỆC

BTS làm việc theo nguyên tắc “dân chủ tập trung”.

Nguyên tắc “dân chủ tập trung” thể hiện các mặt như sau:

- Địa phương phục tùng Tộc cả: BTS phục tùng và chấp hành sự lãnh đạo, chỉ đạo của Tộc cả cụ thể là HĐCM, Tộc trưởng, HĐGT.

- Cấp dưới phục tùng cấp trên: BTS chịu sự lãnh đạo trực tiếp của HĐGT có nhiệm vụ phục tùng mọi sự phân công và sẵn sàng hoàn thành mọi nhiệm vụ do HĐGT giao.

- Thiểu số phục tùng đa số: Mọi công việc Tộc đều được đưa ra thảo luận, bàn bạc dân chủ, công khai trong BTS và kết luận bằng biểu quyết. Ý kiến đa số quá bán sẽ là ý kiến chung của BTS và thiểu số phải chấp hành theo ý kiến đa số. Tuy nhiên, thiểu số được quyền bảo lưu ý kiến và đưa lên cấp trên kết luận (HĐGT, Trưởng tộc, HĐCM).

 

IV. CON DẤU VÀ TÀI KHOẢN:

Theo Điều 3/QĐ-01/2014 của Chủ tịch HĐGT Ban Trị sự TP.HCM có con dấu và tài khoản riêng.

1. Mẫu con dấu và mộc tên

Mô tả:

Con dấu cao 2cm x 8cm được chạm khắc với các họa tiết như trên.

2. Tài khoản: Sẽ công bố sau

V. QUY CHẾ QUẢN LÝ TÀI CHÁNH CÁC LOẠI QUỸ

- Nhận tiền phải xuất phiếu thu có chữ ký của người nhận và người nộp. Phiếu thu phải được đóng dấu giáp lai.

- Người nhận tiền phải thông báo ngay cho thủ quỷ và nộp nhanh số tiền về thủ quỷ

- Tiền quỷ được gởi ở Ngân hàng theo tài khoản của BTS

- Nộp tiền và rút tiền phải có đủ 02 chữ ký của hai đồng chủ tài khoản

- Tiền rút về phải bàn giao cho Thủ quỹ giữ. Trưởng ban có quyền duyệt chi. Trong trường hợp TB đi vắng hoặc ủy quyền PB TT sẽ được duyệt chi và chịu trách nhiệm trước Trưởng ba về quyết định của mình.

- Các khoản thu hộ theo ủy quyền của HĐGT: BTS phải thông báo kịp thời và nộp ngay về HĐGT đúng, đủ danh sách và số lượng. Tuyệt đối không dấu bớt, không nộp về hoặc dấu kín để chi tiêu cá nhân.

- Không sử dụng quỹ tộc vào việc đi ăn đám giỗ, (sắm quà lễ giỗ, đổ xăng xe, đóng góp…), đám tang, đám cưới, hoặc các lễ mừng khác do bà con mời BTS. Các trường hợp đặc biệt do Chủ tịch HĐGT quy định

- Cá nhân các vị trong BTS có lòng hiếu kính gởi tiền về quê hương khói cho Từ đường , Mộ Tổ thì do tự nguyện và dùng tiền cá nhân, không được dùng quỹ tộc để thanh toán

- Đi công tác việc tộc không chi dùng quỹ tộc. Trong trường hợp số tiền cần chi phí lớn, BTS họp để biểu quyết tập thể và báo cáo cho CTHĐGT để được chuẩn y.

- Một khoản chi chỉ được thanh toán một lần, không được chi một lần nhưng kê khai thanh toán nhiều lần

- Không được lợi dụng danh nghĩa BTS đặt ra một khoản vận động để chi tiêu cho mục đích cá nhân.

- Tất cả các khoản chi chỉ được xem là chính đáng khi có sự duyệt chi của Trưởng ban hoặc Phó Ban thường trực được ủy quyền.

- Sổ sách kế toán và thủ quỷ phải rõ ràng và minh bạch có chữ ký của người nhận, người chi và người duyệt chi. Tuyệt đối không chấp nhận thanh toán việc chi do kê khai miệng, không chứng từ, không sổ sách, không người nhận và không có người duyệt chi.

- Ban Trị sự không thu tiền vận động của các phái. Trường hợp này Phái nào vận động thì Phái đó tự thu, Ban Trị sự chỉ thu những khoản có chỉ thị của HĐGT.

- Để làm quỷ cho hoạt động của Ban Trị sự, mỗi thành viên Ban Trị sự mỗi tháng đóng quỷ 100.000 đồng (100.000 đồng x 9 người = 900.000 đồng/tháng). Hậu duệ Đích Tôn thứ 16 cũng tham gia đóng 100.000 đồng/tháng. Như vậy, mỗi tháng quỷ của Ban Trị sự có 1 triệu đồng x 12 tháng = 12 triệu.

Số tiền này dùng làm công tác thăm người cao tuổi, khuyến học, khuyến tài, chi tài trợ cho website:tocphamtruong.com và ma chay hiếu hỷ. 

Trên đây là những quy định mang tính đặc thù của BTS TP.Hồ Chí Minh. Tất cả những điều không thuộc quy định trên đây thì áp dụng theo những nguyên tắc quản lý tài chánh của HĐGT.

 

VI. ĐIỀU KIỆN THI HÀNH

Tất cả thành viên BTS đều phải có nghĩa vụ chấp hành triệt để quy chế này. Trong quá trình thực thi nếu có phát sinh vướng mắc, trở ngại hoặc bất hợp lý gì thì báo cáo về BTS để được chỉ đạo tháo gỡ hoặc đề ra biện pháp bổ sung.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2014

 

Gởi cho bạn In bài
HỌ PHẠM
Lá cờ họ Phạm Việt Nam
Logo họ Phạm Việt Nam
Ảnh đô hồ đại vương Phạm Tu, thượng thủy tổ họ Phạm
Mộ Phạm Tu
 
 

Bản quyền thuộc về Hội đồng gia tộc họ Phạm Trường - Bàn Lãnh Xã.
Ghi rõ nguồn "www.tocphamtruong.com" khi bạn phát hành lại thông tin từ website này.
Mọi thông tin vui lòng liên hệ ông Phạm Trường Ngọc Tuấn - ĐT: 0938 956 186Phạm Trường Hiền - ĐT: 0905 064064,

Phạm Trường Giang - ĐT: 0918 19 66 77.

E-mail : paulovvtuan@yahoo.com.vn

Designed by Viet Pho Co., Ltd.